Valtion liikuntaneuvosto

Lausunnot ja kannanotot

Liikuntaneuvosto antaa lausunnot liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksista, valtionapukelpoisista liikuntajärjestöistä, liikuntapaikkarakentamiseen myönnettävistä avustuksista sekä liikuntatieteeseen myönnettävistä avustuksista ja apurahoista.

 

Tämän lisäksi liikuntaneuvoston tehtävänä on tehdä aloitteita, seurata ja ottaa kantaa liikuntaa koskeviin laajakantoisiin asioihin.


Lausunnot

Soveltavan liikunnan arviointi käynnistynyt

Valtion liikuntaneuvosto arvioi valtionhallinnon toimenpiteet ja ohjauskeinot liikkumis- ja toimintaesteisten arkiliikunnassa, liikunnassa ja huippu-urheilussa

Arvioinnissa tuotetaan kokonaiskuva valtionhallinnon toimialojen (mm. liikunta-, sosiaali- ja terveys-, ympäristö- ja koulutuspolitiikka) toimenpiteistä liikkumis- ja toimintaesteisten arkiliikunnan, liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä.


Arviointi sisältää mm. seuraavat kokonaisuudet:


1. Liikkumis- ja toimintaesteisten kohderyhmän määrittely ja tulevaisuuden kehitysnäkymät ikä- ja väestöryhmittäin sekä sukupuolittain olemassa olevien tutkimus- ja rekisteriaineistojen valossa


2. Tutkimus- ja asiantuntijatietoon perustuva kooste kohderyhmään kuuluvien liikkumiseen, liikunnan harrastamiseen sekä kilpa- ja huippu-urheiluun vaikuttavista (edesauttavat ja estävät) keskeisistä tekijöistä


3. Kokonaiskuvaus vuotta 2015 koskevista valtionhallinnon resurssi-, säädös- ja informaatio-ohjauksen keinoista, joilla on vaikutuksia soveltavan liikunnan keskeisiin tekijöihin.


4. Yhteenveto siitä, miten valtionhallinto seuraa ja arvioi ohjauspolitiikkansa piirissä olevien toimijoiden toiminnan tuloksellisuutta, vaikutuksia ja vaikuttavuutta.


5. Yhteenveto kuntien toiminnasta liikkumis- ja toimintaesteisten liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja huippu-urheilun edistämisessä vuosien 2005-2016 välisenä aikana.


6. Malli liikkumis- ja toimintaesteisten liikunnan edistämisen arvioimiseksi osana valtionhallinnon toimintaa.


7. Kehittämissuositukset valtionohjauskeinojen, tietoperustan ja vaikutusten arviointijärjestelmän kehittämiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi eri toimijoiden välillä.


Arviointi toteutetaan ajalla 9/2017−3/2018. Arvioinin toteutuksesta vastaavat Teijo Pyykkönen (LTS), Saku Rikala (LTS) ja Timo Ala-Vähälä (Juritele Oy).

 

Lisätietoja: Suunnittelija Toni Piispanen, Valtion liikuntaneuvostoPalaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

16.3.2018 Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tuloksellisuus ja vaikutukset arvioidaan

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Nordic Healthcare Groupin (NHG) johtama konsortio.

Lue lisää

7.3.2018 Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää varhaiskasvatuslakiuudistusta yhtenä keskeisimmistä valtionohjauskeinoista parantaa lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä, hyvinvointia ja terveyttä. Varhaislapsuus on elämänvaihe, jonka aikana luodaan perusta lapsen lyhyen ja pitkän aikavälin kehitykselle niin sosiaalisesti, kognitiivisesti kuin myös terveellisiin elintapoihin liittyen. Valtaosa lapsen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista valinnoista tapahtuu perheissä. Toiseksi ratkaisevaa on laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan järjestäminen. Varhaiskasvatus saavuttaa keskeisen osan ikäluokasta: vuonna 2016 varhaiskasvatuksessa oli kaikkiaan 243 946 lasta. Määrä vastaa noin 68 prosenttia väestön 1–6-vuotiaista lapsista. EU:ssa varhaiskasvatuksen merkitys on nähty ennen kaikkea tasa-arvoista koulutusta edistävänä, syrjäytymistä ehkäisevänä ja osallistavana tekijänä. Erityinen merkitys varhaiskasvatuksella on sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville lapsille.

Lue lisää

31.1.2018 Lausunto kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on kasvattaa kävelyn ja pyöräilyn matkamääriä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja sen saavuttaminen tulee edellyttämään uudenlaista päätöksentekokyvykkyyttä sekä valtionhallinnon, kuntien ja maakuntien tasolla, kuten myös aiemmin totuttujen käytäntöjen, asenteiden ja kulttuurin muutosta. Valtion liikuntaneuvosto antaa yksimielisen tukensa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimiselle ja kiittää mahdollisuudesta lausua ohjelman luonnoksesta.

Lue lisää