Valtion liikuntaneuvosto

Lausunnot ja kannanotot

Liikuntaneuvosto antaa lausunnot liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksista, valtionapukelpoisista liikuntajärjestöistä, liikuntapaikkarakentamiseen myönnettävistä avustuksista sekä liikuntatieteeseen myönnettävistä avustuksista ja apurahoista.

 

Tämän lisäksi liikuntaneuvoston tehtävänä on tehdä aloitteita, seurata ja ottaa kantaa liikuntaa koskeviin laajakantoisiin asioihin.


Lausunnot

16.3.2018 14.38

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tuloksellisuus ja vaikutukset arvioidaan

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Nordic Healthcare Groupin (NHG) johtama konsortio.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut Kunnossa kaiken ikää -ohjelmaa vuodesta 1995 lähtien. Myös sosiaali- ja terveysministeriö ja Raha-automaattiyhdistys ovat rahoittaneet ohjelmaa. Ohjelmassa ovat olleet lisäksi mukana liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

 

KKI-ohjelman tavoitteena on ollut edistää pääsääntöisesti työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia monipuolisin liikunnan keinoin. Ohjelma on jakanut taloudellista tukea liikunnan paikallishankkeille, järjestänyt tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaissut materiaaleja tietoisuuden lisäämiseksi. Keskeistä toiminnassa on ollut terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen sekä poikkihallinnollinen yhteistyö.

 

Valtionhallinnon toimenpiteiden kokonaisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa sekä terveellisiin elintapoihin vaikuttamisessa on laaja ja sektorirajat ylittävä kokonaisuus. Myös KKI-ohjelman keskeiset sidosryhmät ovat monialaiset: liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi, ympäristö- ja liikennehallinto, työelämä, järjestöt liikunnan, kansanterveyden, eläke-, sosiaali- ja ympäristötoiminnan alueella sekä yksityiset toimijat.

 

Arvioinnissa arvioidaan KKI-ohjelman tulokset ja vaikutukset suhteessa ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja resursseihin koko ohjelmakaudella. Tarkempi arviointi kohdennetaan vuosiin 1996, 2006 ja 2016. Lisäksi toteutetaan sidosryhmäanalyysi KKI-ohjelman merkityksestä, näkyvyydestä ja tunnettuudesta ohjelman kohderyhmän ja verkostoyhteistyön laajuus huomioiden. Myös ohjelman hankeavustus- ja valtionohjauskäytännöt analysoidaan. Lopuksi laaditaan toimenpide-ehdotukset ohjelmatoiminnan ja ohjelmaa koskevien valtionohjauskäytäntöjen kehittämiseksi.

 

Liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Neuvoston viimeisimmät arvioinnit ovat käsitelleet lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja huippu-urheilua. Parasta aikaa käynnissä on arviointi soveltavasta liikunnasta, joka julkaistaan huhtikuussa. KKI-ohjelman arvioinnin ohjaamisesta vastaa neuvoston tutkimus- ja arviointijaosto.

 

Arviointi valmistuu elokuun alussa 2018.

 

Lisätietoja:

pääsihteeri Minna Paajanen, minna.paajanen@minedu.fi, p. 040 584 9459

suunnittelija Minttu Korsberg, minttu.korsberg@minedu.fi, p. 050 573 2387

senioriasiantuntija Anne Kaarnasaari, anne.kaarnasaari@nhg.fi, p. 040 723 5219


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

26.3.2018 VLN:n näkemyksiä OKM:n tulevaisuuskatsauksen valmisteluun

Suomi on kansainvälisten vertailujen valossa yksi maailman turvallisimmista, vauraimmista, edistyksellisimmistä ja vakaimmista yhteiskunnista. Viimeaikaiset selvitykset ja asiantuntijalausunnot osoittavat kuitenkin, että globaali muutos, eriytyvät yksilölliset tarpeet ja ratkottavien ongelmien monimutkaisuus haastavat valtionhallintoa uudistamaan toimintatapojaan. Muutos on välttämätöntä tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu julkisen talouden näkökulmasta haastavampaan suuntaan.

Lue lisää

16.3.2018 Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tuloksellisuus ja vaikutukset arvioidaan

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Nordic Healthcare Groupin (NHG) johtama konsortio.

Lue lisää

7.3.2018 Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää varhaiskasvatuslakiuudistusta yhtenä keskeisimmistä valtionohjauskeinoista parantaa lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä, hyvinvointia ja terveyttä. Varhaislapsuus on elämänvaihe, jonka aikana luodaan perusta lapsen lyhyen ja pitkän aikavälin kehitykselle niin sosiaalisesti, kognitiivisesti kuin myös terveellisiin elintapoihin liittyen. Valtaosa lapsen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista valinnoista tapahtuu perheissä. Toiseksi ratkaisevaa on laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan järjestäminen. Varhaiskasvatus saavuttaa keskeisen osan ikäluokasta: vuonna 2016 varhaiskasvatuksessa oli kaikkiaan 243 946 lasta. Määrä vastaa noin 68 prosenttia väestön 1–6-vuotiaista lapsista. EU:ssa varhaiskasvatuksen merkitys on nähty ennen kaikkea tasa-arvoista koulutusta edistävänä, syrjäytymistä ehkäisevänä ja osallistavana tekijänä. Erityinen merkitys varhaiskasvatuksella on sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville lapsille.

Lue lisää