Valtion liikuntaneuvosto

Lausunnot ja kannanotot

Liikuntaneuvosto antaa lausunnot liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksista, valtionapukelpoisista liikuntajärjestöistä, liikuntapaikkarakentamiseen myönnettävistä avustuksista sekä liikuntatieteeseen myönnettävistä avustuksista ja apurahoista.

 

Tämän lisäksi liikuntaneuvoston tehtävänä on tehdä aloitteita, seurata ja ottaa kantaa liikuntaa koskeviin laajakantoisiin asioihin.


Lausunnot

16.3.2018 14.38

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tuloksellisuus ja vaikutukset arvioidaan

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Nordic Healthcare Groupin (NHG) johtama konsortio.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut Kunnossa kaiken ikää -ohjelmaa vuodesta 1995 lähtien. Myös sosiaali- ja terveysministeriö ja Raha-automaattiyhdistys ovat rahoittaneet ohjelmaa. Ohjelmassa ovat olleet lisäksi mukana liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

 

KKI-ohjelman tavoitteena on ollut edistää pääsääntöisesti työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia monipuolisin liikunnan keinoin. Ohjelma on jakanut taloudellista tukea liikunnan paikallishankkeille, järjestänyt tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaissut materiaaleja tietoisuuden lisäämiseksi. Keskeistä toiminnassa on ollut terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen sekä poikkihallinnollinen yhteistyö.

 

Valtionhallinnon toimenpiteiden kokonaisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa sekä terveellisiin elintapoihin vaikuttamisessa on laaja ja sektorirajat ylittävä kokonaisuus. Myös KKI-ohjelman keskeiset sidosryhmät ovat monialaiset: liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi, ympäristö- ja liikennehallinto, työelämä, järjestöt liikunnan, kansanterveyden, eläke-, sosiaali- ja ympäristötoiminnan alueella sekä yksityiset toimijat.

 

Arvioinnissa arvioidaan KKI-ohjelman tulokset ja vaikutukset suhteessa ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja resursseihin koko ohjelmakaudella. Tarkempi arviointi kohdennetaan vuosiin 1996, 2006 ja 2016. Lisäksi toteutetaan sidosryhmäanalyysi KKI-ohjelman merkityksestä, näkyvyydestä ja tunnettuudesta ohjelman kohderyhmän ja verkostoyhteistyön laajuus huomioiden. Myös ohjelman hankeavustus- ja valtionohjauskäytännöt analysoidaan. Lopuksi laaditaan toimenpide-ehdotukset ohjelmatoiminnan ja ohjelmaa koskevien valtionohjauskäytäntöjen kehittämiseksi.

 

Liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Neuvoston viimeisimmät arvioinnit ovat käsitelleet lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja huippu-urheilua. Parasta aikaa käynnissä on arviointi soveltavasta liikunnasta, joka julkaistaan huhtikuussa. KKI-ohjelman arvioinnin ohjaamisesta vastaa neuvoston tutkimus- ja arviointijaosto.

 

Arviointi valmistuu elokuun alussa 2018.

 

Lisätietoja:

pääsihteeri Minna Paajanen, minna.paajanen@minedu.fi, p. 040 584 9459

suunnittelija Minttu Korsberg, minttu.korsberg@minedu.fi, p. 050 573 2387

senioriasiantuntija Anne Kaarnasaari, anne.kaarnasaari@nhg.fi, p. 040 723 5219


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

16.8.2018 Lausunto: kuuleminen kesäaikasäännöksistä

EU-komissio järjestää julkisen kuulemisen siitä, pitäisikö EU:n kesäaikadirektiiviä muuttaa ja nykyisestä kahdesti vuodessa tehtävästä kellonajan siirrosta luopua. Päätettäessä asiasta valtion liikuntaneuvosto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, mitä vaikutuksia kesä- tai talviaikaan pysyvästi siirtymisellä voi olla liikunnan harrastamiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyen.

Lue lisää

20.6.2018 Lausunto soveltavan liikunnan arvioinnista

Valtion liikuntaneuvoston Liikuntatieteelliseltä Seuralta tilaama soveltavan liikunnan arviointi julkaistiin huhtikuussa 2018. Arviointiraportti ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” osoittaa, että soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua on edistetty valtionhallinnossa pitkälti omana saarekkeenaan ja yksittäisillä toimenpiteillä edistyneimpien kuntien sekä alan järjestöjen kanssa. Arviolta 800.000 suomalaista tarvitsisi erityistä tukea liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Toimintarajoitteiset liikkuvat ja harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän ja hyvinvointia uhkaavat tekijät näyttävät kasautuvan usein samoille henkilöille. Liikuntalaki, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) sekä rakennuslaki luovat velvoitteen yhdenvertaisen liikuntakulttuurin aktiiviselle edistämiselle sekä eriarvoisuuden vähentämiselle liikunnassa. Arvioinnin mukaan valtion liikuntahallinnolla on jo vuosikymmenten ajan ollut keskeinen asema soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistämisessä Suomessa.

Lue lisää

15.6.2018 Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022

Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää