Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

30.4.2015 10.51

Valtion liikuntaneuvoston painotukset hallitusohjelmaan

Valtion liikuntaneuvosto esittää, että hallitus laatii kansallisen ohjelman, jonka mukaisesti eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa vahvistetaan kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja säädösvaikutusten arvioinnissa. Ohjelman johtaa ja koordinoi liikuntalain mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelmalle nimetään toteutumisesta vastaava ministeri, joka raportoi edistymisestä hallitukselle säännöllisesti yhteisesti valittujen indikaattoreiden suunnassa.

Fyysinen aktiivisuus ei ole enää luontainen osa arkielämää, kuten aikaisempina vuosikymmeninä. Vaikka osa väestöstä harrastaa liikuntaa jopa enemmän kuin aiemmin, keskimäärin muu valveilla oloaika kuluu pääsääntöisesti istuen tai maaten. Tilannetta ei helpota liikuntaharrastamisen voimakas polarisaatio. Seuraukset näkyvät heikentyvänä fyysisenä kuntona, terveyshaittoina ja kasvavina terveydenhuoltokuluina. Maailman terveysjärjestön (WHO) linjauksissa fyysinen passiivisuus on nostettu jo neljänneksi yleisimmäksi kuolinsyyksi maailmassa. Tämän vuoksi on selvää, että tarvitaan kokonaisvaltaisempia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja uusia ajattelumalleja tilannekuvan muuttamiseksi.

Yhteiskunnan ajankohtaisten haasteiden, kuten väestön ikääntymisen, syrjäytymiskehityksen, työurien pidentämisen tai terveyserojen kasvun näkökulmasta, ei ole yhdentekevää, liikkuvatko ihmiset vaiko eivät. Sopiva määrä liikuntaa edistää terveyttä, toimintakykyä, tukee oppimista, tuo iloa ja sosiaalisia verkostoja. Tämän vuoksi etenkin lasten putoaminen kokonaan liikunnan parista on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Liikunta-ala on myös kasvava elinkeino ja kestävä liikkumisen muoto.

Nämä taustat huomioiden valtion liikuntaneuvosto pitää välttämättömänä, että liikuntapolitiikan painopistettä suunnataan yhteiskunnan toimialarajat ylittävään yhteistyöhön ja laaja-alaiseen vaikuttamiseen. Julkisen vallan on kiinnitettävä huomio kaikkien yhdenvertaiseen mahdollisuuteen liikkua ja harrastaa liikuntaa.

Lue liikuntaneuvoston hallitusohjelmapainotukset kokonaisuudessaan täältä.

sivu1
sivu2
sivu3Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää