Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

30.4.2015 10.51

Valtion liikuntaneuvoston painotukset hallitusohjelmaan

Valtion liikuntaneuvosto esittää, että hallitus laatii kansallisen ohjelman, jonka mukaisesti eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa vahvistetaan kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja säädösvaikutusten arvioinnissa. Ohjelman johtaa ja koordinoi liikuntalain mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelmalle nimetään toteutumisesta vastaava ministeri, joka raportoi edistymisestä hallitukselle säännöllisesti yhteisesti valittujen indikaattoreiden suunnassa.

Fyysinen aktiivisuus ei ole enää luontainen osa arkielämää, kuten aikaisempina vuosikymmeninä. Vaikka osa väestöstä harrastaa liikuntaa jopa enemmän kuin aiemmin, keskimäärin muu valveilla oloaika kuluu pääsääntöisesti istuen tai maaten. Tilannetta ei helpota liikuntaharrastamisen voimakas polarisaatio. Seuraukset näkyvät heikentyvänä fyysisenä kuntona, terveyshaittoina ja kasvavina terveydenhuoltokuluina. Maailman terveysjärjestön (WHO) linjauksissa fyysinen passiivisuus on nostettu jo neljänneksi yleisimmäksi kuolinsyyksi maailmassa. Tämän vuoksi on selvää, että tarvitaan kokonaisvaltaisempia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja uusia ajattelumalleja tilannekuvan muuttamiseksi.

Yhteiskunnan ajankohtaisten haasteiden, kuten väestön ikääntymisen, syrjäytymiskehityksen, työurien pidentämisen tai terveyserojen kasvun näkökulmasta, ei ole yhdentekevää, liikkuvatko ihmiset vaiko eivät. Sopiva määrä liikuntaa edistää terveyttä, toimintakykyä, tukee oppimista, tuo iloa ja sosiaalisia verkostoja. Tämän vuoksi etenkin lasten putoaminen kokonaan liikunnan parista on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Liikunta-ala on myös kasvava elinkeino ja kestävä liikkumisen muoto.

Nämä taustat huomioiden valtion liikuntaneuvosto pitää välttämättömänä, että liikuntapolitiikan painopistettä suunnataan yhteiskunnan toimialarajat ylittävään yhteistyöhön ja laaja-alaiseen vaikuttamiseen. Julkisen vallan on kiinnitettävä huomio kaikkien yhdenvertaiseen mahdollisuuteen liikkua ja harrastaa liikuntaa.

Lue liikuntaneuvoston hallitusohjelmapainotukset kokonaisuudessaan täältä.

sivu1
sivu2
sivu3Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

20.6.2018 Lausunto soveltavan liikunnan arvioinnista

Valtion liikuntaneuvoston Liikuntatieteelliseltä Seuralta tilaama soveltavan liikunnan arviointi julkaistiin huhtikuussa 2018. Arviointiraportti ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” osoittaa, että soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua on edistetty valtionhallinnossa pitkälti omana saarekkeenaan ja yksittäisillä toimenpiteillä edistyneimpien kuntien sekä alan järjestöjen kanssa. Arviolta 800.000 suomalaista tarvitsisi erityistä tukea liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Toimintarajoitteiset liikkuvat ja harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän ja hyvinvointia uhkaavat tekijät näyttävät kasautuvan usein samoille henkilöille. Liikuntalaki, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) sekä rakennuslaki luovat velvoitteen yhdenvertaisen liikuntakulttuurin aktiiviselle edistämiselle sekä eriarvoisuuden vähentämiselle liikunnassa. Arvioinnin mukaan valtion liikuntahallinnolla on jo vuosikymmenten ajan ollut keskeinen asema soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistämisessä Suomessa.

Lue lisää

15.6.2018 Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022

Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää

26.3.2018 VLN:n näkemyksiä OKM:n tulevaisuuskatsauksen valmisteluun

Suomi on kansainvälisten vertailujen valossa yksi maailman turvallisimmista, vauraimmista, edistyksellisimmistä ja vakaimmista yhteiskunnista. Viimeaikaiset selvitykset ja asiantuntijalausunnot osoittavat kuitenkin, että globaali muutos, eriytyvät yksilölliset tarpeet ja ratkottavien ongelmien monimutkaisuus haastavat valtionhallintoa uudistamaan toimintatapojaan. Muutos on välttämätöntä tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu julkisen talouden näkökulmasta haastavampaan suuntaan.

Lue lisää