Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

11.9.2012 16.22

Liikunta teemaksi kunnallisvaaleissa - Motion som tema i kommunalvalet

Valtion liikuntaneuvosto haastaa puolueita ja kunnallisvaaliehdokkaita nostamaan liikunnan esille syksyn kuntavaalikampanjoissaan. Suurin osa suomalaisista liikkuu riittämättömästi. Liikkumattomuus on noussut maailmanlaajuisesti tupakointiin ja lihavuuteen rinnastuvaksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi ja mittavaksi kustannuseräksi. Pelkästään diabeteksen osalta liikkumattomuuden hinta on Suomessa noin 700 miljoonaa euroa. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu ja jokaisen perusoikeus. Terveyden lisäksi liikunta tuottaa iloa, yhteisöllisyyttä ja lisää kuntalaisten viihtyvyyttä. Liikunta tulee huomioida kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Käytännössä tämä tarkoittaa liikunnan sisällyttämistä sosiaali‐ ja terveys‐, nuoriso‐, opetus‐, liikenne‐ ja ympäristötoimen, kaavoituksen sekä teknisen toimen ratkaisuihin.

 

Lue koko kannanotto

 

 

Statens idrottsråd utmanar partierna och kommunalvalskandidaterna att lyfta fram idrott och motion i sina kampanjer inför höstens kommunalval. Största delen av finländarna motionerar för lite. På global nivå har bristen på motion blivit ett folkhälsoproblem som kan jämföras med tobaksrökning och övervikt och en avsevärd utgiftspost. Enbart i fråga om diabetes kostar bristen på motion ca 700 miljoner euro i Finland. Motion är en kommunal basservice och varje människas grundläggande rättighet. Utöver hälsa ger motion glädje, samhörighet och trivsel för kommuninvånarna. Idrott och motion bör beaktas i alla samhälleliga beslut. I praktiken innebär detta att de tas med i beslut som fattas av social‐ och hälso‐, ungdoms‐, undervisnings‐, trafik‐ och miljöväsendet samt planläggningen och de tekniska funktionerna.

 

Läs mer


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

20.6.2018 Lausunto soveltavan liikunnan arvioinnista

Valtion liikuntaneuvoston Liikuntatieteelliseltä Seuralta tilaama soveltavan liikunnan arviointi julkaistiin huhtikuussa 2018. Arviointiraportti ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” osoittaa, että soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua on edistetty valtionhallinnossa pitkälti omana saarekkeenaan ja yksittäisillä toimenpiteillä edistyneimpien kuntien sekä alan järjestöjen kanssa. Arviolta 800.000 suomalaista tarvitsisi erityistä tukea liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Toimintarajoitteiset liikkuvat ja harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän ja hyvinvointia uhkaavat tekijät näyttävät kasautuvan usein samoille henkilöille. Liikuntalaki, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) sekä rakennuslaki luovat velvoitteen yhdenvertaisen liikuntakulttuurin aktiiviselle edistämiselle sekä eriarvoisuuden vähentämiselle liikunnassa. Arvioinnin mukaan valtion liikuntahallinnolla on jo vuosikymmenten ajan ollut keskeinen asema soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistämisessä Suomessa.

Lue lisää

15.6.2018 Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022

Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää

26.3.2018 VLN:n näkemyksiä OKM:n tulevaisuuskatsauksen valmisteluun

Suomi on kansainvälisten vertailujen valossa yksi maailman turvallisimmista, vauraimmista, edistyksellisimmistä ja vakaimmista yhteiskunnista. Viimeaikaiset selvitykset ja asiantuntijalausunnot osoittavat kuitenkin, että globaali muutos, eriytyvät yksilölliset tarpeet ja ratkottavien ongelmien monimutkaisuus haastavat valtionhallintoa uudistamaan toimintatapojaan. Muutos on välttämätöntä tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu julkisen talouden näkökulmasta haastavampaan suuntaan.

Lue lisää