Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

11.4.2012 10.29

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen huomioitava vahvemmin osana yhdyskunta‐ ja liikennesuunnittelua ja resurssikohdennuksia

Valtion liikuntaneuvosto painottaa, että valmistelussa olevassa liikennepoliittisessa selonteossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Väestön fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle on suuri yhteiskunnallinen tarve. Vähäiset askeleet arjessa ja fyysisten ponnistelujen korvautuminen istumisella ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että ylipaino, lihavuus, tyypin 2 diabetes ja masennus ovat lisääntyneet ja fyysinen kunto heikentynyt eri ikäryhmissä. Kävelyä ja pyöräilyä lisäämällä on lisäksi mahdollista saavuttaa monen eri hallinnonalan tavoitteet mm. päästöjen ja liikenteen ruuhkautumisen vähentämisessä, kaupunkiviihtyvyyden lisäämisessä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Liikuntaneuvosto korostaa, että yhteiskuntaa tulisi kokonaisvaltaisesti kehittää siten, että ihmisten fyysinen aktiivisuus lisääntyisi koko elämänkaarella – tässä liikennepolitiikalla on merkittävä rooli. Turvallisten ja esteettömien kevyen liikenteen väylien merkitys on suuri erityisesti ikäihmisten ja lapsiperheiden liikunnan lisäämisen ja sujuvan arjen näkökulmasta. Turvallinen koulutie luo vahvan pohjan lasten luontaiselle liikkumiselle.

 

Lue koko kannanotto


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää