Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

11.4.2012 10.29

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen huomioitava vahvemmin osana yhdyskunta‐ ja liikennesuunnittelua ja resurssikohdennuksia

Valtion liikuntaneuvosto painottaa, että valmistelussa olevassa liikennepoliittisessa selonteossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Väestön fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle on suuri yhteiskunnallinen tarve. Vähäiset askeleet arjessa ja fyysisten ponnistelujen korvautuminen istumisella ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että ylipaino, lihavuus, tyypin 2 diabetes ja masennus ovat lisääntyneet ja fyysinen kunto heikentynyt eri ikäryhmissä. Kävelyä ja pyöräilyä lisäämällä on lisäksi mahdollista saavuttaa monen eri hallinnonalan tavoitteet mm. päästöjen ja liikenteen ruuhkautumisen vähentämisessä, kaupunkiviihtyvyyden lisäämisessä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Liikuntaneuvosto korostaa, että yhteiskuntaa tulisi kokonaisvaltaisesti kehittää siten, että ihmisten fyysinen aktiivisuus lisääntyisi koko elämänkaarella – tässä liikennepolitiikalla on merkittävä rooli. Turvallisten ja esteettömien kevyen liikenteen väylien merkitys on suuri erityisesti ikäihmisten ja lapsiperheiden liikunnan lisäämisen ja sujuvan arjen näkökulmasta. Turvallinen koulutie luo vahvan pohjan lasten luontaiselle liikkumiselle.

 

Lue koko kannanotto


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

20.6.2018 Lausunto soveltavan liikunnan arvioinnista

Valtion liikuntaneuvoston Liikuntatieteelliseltä Seuralta tilaama soveltavan liikunnan arviointi julkaistiin huhtikuussa 2018. Arviointiraportti ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” osoittaa, että soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua on edistetty valtionhallinnossa pitkälti omana saarekkeenaan ja yksittäisillä toimenpiteillä edistyneimpien kuntien sekä alan järjestöjen kanssa. Arviolta 800.000 suomalaista tarvitsisi erityistä tukea liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Toimintarajoitteiset liikkuvat ja harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän ja hyvinvointia uhkaavat tekijät näyttävät kasautuvan usein samoille henkilöille. Liikuntalaki, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) sekä rakennuslaki luovat velvoitteen yhdenvertaisen liikuntakulttuurin aktiiviselle edistämiselle sekä eriarvoisuuden vähentämiselle liikunnassa. Arvioinnin mukaan valtion liikuntahallinnolla on jo vuosikymmenten ajan ollut keskeinen asema soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistämisessä Suomessa.

Lue lisää

15.6.2018 Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022

Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää

26.3.2018 VLN:n näkemyksiä OKM:n tulevaisuuskatsauksen valmisteluun

Suomi on kansainvälisten vertailujen valossa yksi maailman turvallisimmista, vauraimmista, edistyksellisimmistä ja vakaimmista yhteiskunnista. Viimeaikaiset selvitykset ja asiantuntijalausunnot osoittavat kuitenkin, että globaali muutos, eriytyvät yksilölliset tarpeet ja ratkottavien ongelmien monimutkaisuus haastavat valtionhallintoa uudistamaan toimintatapojaan. Muutos on välttämätöntä tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu julkisen talouden näkökulmasta haastavampaan suuntaan.

Lue lisää