Valtion liikuntaneuvosto

Blogi

14.3.2016 7.20

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Tuskin on yhtäkään yhteiskunnallista toimijaa, organisaatiota tai järjestöä, joka ei peilaisi asemaansa suhteessa yhteiskunnan muutokseen, sopeuttaisi ja reivaisi toimintojaan sekä puntaroisi ajankohtaisia painopistealueita – näin tapahtuu myös valtion liikuntaneuvostossa. Liikuntaneuvoston pitää myös kantaa osaltaan vastuuta siitä, että liikunta ja urheilu saavat näkyvämmän osan suomalaisesta yhteiskunnasta.


DSC01299
Tapio Korjus, valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja
 

Liikunnan ja urheilun toimintaympäristö asemoituu yhteiskuntaan monessa mielessä eri tavoin kuin mihin olemme tottuneet. Yhteiskunnan näkökulmasta keskeistä on, että mahdollisimman moni kansalainen kiinnittyy liikuntaan, urheiluun ja huippu-urheiluun itselleen parhaaksi soveltuvin tavoin. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaankin aiempaa kokonaisvaltaisempia, eri toimijatahot yhteen kokoavia politiikkatoimia sekä osaavia ja innokkaita ihmisiä. Myös liikuntapolitiikassa pitää olla kykyä uudistua, vaikka se vaatisi isojakin uudistuksia.

 

Liikuntaneuvosto tulee toimikautensa aikana kuulemaan ministereitä. Tammikuussa kokouksessamme vieraili opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja vastaavasti maaliskuun kokouksessa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Kaikkien ministeriöiden toiminta tullaan arvioimaan toimikauden aikana ja samassa yhteydessä laaditaan myös näkemys kaikista painavimmista kehittämistarpeista. Uutena avauksena valtion liikuntaneuvosto pyrkii vahvistamaan yhteistyötä eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa, jonka neuvosto tapasi helmikuussa. Vuoropuhelulla on tarkoitus vahvistaa koulutuspolitiikan ja liikuntapolitiikan vuorovaikutusta.

 

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti neuvostolle jaostot vuoden lopussa, mikä on osaltaan tuonut neuvoston taustalle kasapäin asiantuntemusta, kokemusta ja uusia ajatuksia.

 

Tulemme voimallisesti satsaamaan nykytoimenpiteiden toimivuuden arviointiin: tehdäänkö oikeita asioita, jos tehdään – tehdäänkö niitä riittävillä volyymeilla. Tarkoituksena on käynnistää kokonaisarvioinnin lisäksi useita yksityiskohtaisempia arviointitöitä mm. huippu-urheilusta, Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta, liikuntalääketieteen keskusten toiminnasta ja niin edelleen. Työtä vie eteenpäin tutkimus- ja arviointijaosto puheenjohtajanaan kansanedustaja Sari Multala.

 

Suuri tilaus on sille, että neuvosto katsoisi pitkälle tulevaisuuteen, hahmottaisi liikuntakulttuurin suuret linjat, haastaisi ja sparraisi. Tulemme ennakoimaan, katsomaan vuosikymmeniä eteenpäin. Miettimään nykytiedon valossa ja yhteiskuntaan haistellen sitä, mitä tulee tapahtumaan jos tahti jatkuu nykyisellään. Ennakointijaosto on uusi avaus neuvoston kokonaisuudessa. Ennakointijaoston tehtävänä on puheenjohtaja Sinuhe Wallinheimon johdolla valmistella liikuntaneuvostolle liikuntakulttuuria käsittelevä tulevaisuusstrategia. Strategian taustoittaminen edellyttää liikuntakulttuuria kuvaavan tietopohjan kokonaisvaltaista analyysiä suhteessa globaaleihin ja yhteiskunnallisiin muutostekijöihin. Palaamme teemaan pian!

 

Kansanedustaja Hanna Kososen puheenjohtama yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto tehtävänä on tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikkumis- ja toimimisesteisten liikuntaa sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta koskevista asioista. Jaosto tulee laatimaan seuranta- ja arviointisuunnitelman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten eri ulottuvuudet huomioiden. Työ on käynnistynyt kattavalla taustaselvityksellä ja päässyt sitä myöden vauhtiin.

 

Jatkossa käytössämme tulee olemaan entistä vahvempi ymmärrys ja tietopohja eri-ikäisten liikunnasta ja fyysisestä toimintakyvystä. Move! (http://www.edu.fi/move) on valtakunnallinen perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. Sen keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Move-järjestelmään on kehitetty mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa perusopetuksen oppilaiden fyysisen toimintakyvyn tilasta. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Tietoa hyödynnetään mm. 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtävien laajojen terveystarkastusten yhteydessä.  Opetushallitus on kirjannut Move-mittaukset määräyksenä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka astuvat voimaan 1.8.2016 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto ja opetushallitus ovat 31.10.2013 sopineet Move!-seurantajärjestelmän hallinnoinnista. Valtion liikuntaneuvosto tulee julkaisemaan Hilma-ilmoituskanavassa avoimen kilpailutuksen järjestelmän toteuttamisesta lähipäivinä.

 

Valtion liikuntaneuvosto antoi 9.3.2016 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista sekä avustuskelpoisuudesta vuotta 2016 koskien. Ministeriö vastaa lopullisista päätöksistä ja asian loppuunsaattamisesta. Nykyinen neuvosto käsitteli avustuskokonaisuutta ensimmäistä kertaa. Neuvoston keskeisin viesti jatkon suhteen on kehittää avustustoimintaa yhteistyössä ministeriön kanssa. Tarkoituksena on välittömästi käynnistää toimet, joiden keskiössä ovat järjestöryhmittäisten avustuskriteereiden määrittely ja täsmentäminen sekä painokertoimien hahmottaminen. Myös kansanterveysjärjestöjen avustamisen osalta tulee päästä nykyistä selkeämpään kokonaisuuteen.


Tapio Korjus

puheenjohtaja

valtion liikuntaneuvosto


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja


Tulosta
Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää