Valtion liikuntaneuvosto

Blogi

14.3.2016 7.20

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Tuskin on yhtäkään yhteiskunnallista toimijaa, organisaatiota tai järjestöä, joka ei peilaisi asemaansa suhteessa yhteiskunnan muutokseen, sopeuttaisi ja reivaisi toimintojaan sekä puntaroisi ajankohtaisia painopistealueita – näin tapahtuu myös valtion liikuntaneuvostossa. Liikuntaneuvoston pitää myös kantaa osaltaan vastuuta siitä, että liikunta ja urheilu saavat näkyvämmän osan suomalaisesta yhteiskunnasta.


DSC01299
Tapio Korjus, valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja
 

Liikunnan ja urheilun toimintaympäristö asemoituu yhteiskuntaan monessa mielessä eri tavoin kuin mihin olemme tottuneet. Yhteiskunnan näkökulmasta keskeistä on, että mahdollisimman moni kansalainen kiinnittyy liikuntaan, urheiluun ja huippu-urheiluun itselleen parhaaksi soveltuvin tavoin. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaankin aiempaa kokonaisvaltaisempia, eri toimijatahot yhteen kokoavia politiikkatoimia sekä osaavia ja innokkaita ihmisiä. Myös liikuntapolitiikassa pitää olla kykyä uudistua, vaikka se vaatisi isojakin uudistuksia.

 

Liikuntaneuvosto tulee toimikautensa aikana kuulemaan ministereitä. Tammikuussa kokouksessamme vieraili opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja vastaavasti maaliskuun kokouksessa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Kaikkien ministeriöiden toiminta tullaan arvioimaan toimikauden aikana ja samassa yhteydessä laaditaan myös näkemys kaikista painavimmista kehittämistarpeista. Uutena avauksena valtion liikuntaneuvosto pyrkii vahvistamaan yhteistyötä eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa, jonka neuvosto tapasi helmikuussa. Vuoropuhelulla on tarkoitus vahvistaa koulutuspolitiikan ja liikuntapolitiikan vuorovaikutusta.

 

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti neuvostolle jaostot vuoden lopussa, mikä on osaltaan tuonut neuvoston taustalle kasapäin asiantuntemusta, kokemusta ja uusia ajatuksia.

 

Tulemme voimallisesti satsaamaan nykytoimenpiteiden toimivuuden arviointiin: tehdäänkö oikeita asioita, jos tehdään – tehdäänkö niitä riittävillä volyymeilla. Tarkoituksena on käynnistää kokonaisarvioinnin lisäksi useita yksityiskohtaisempia arviointitöitä mm. huippu-urheilusta, Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta, liikuntalääketieteen keskusten toiminnasta ja niin edelleen. Työtä vie eteenpäin tutkimus- ja arviointijaosto puheenjohtajanaan kansanedustaja Sari Multala.

 

Suuri tilaus on sille, että neuvosto katsoisi pitkälle tulevaisuuteen, hahmottaisi liikuntakulttuurin suuret linjat, haastaisi ja sparraisi. Tulemme ennakoimaan, katsomaan vuosikymmeniä eteenpäin. Miettimään nykytiedon valossa ja yhteiskuntaan haistellen sitä, mitä tulee tapahtumaan jos tahti jatkuu nykyisellään. Ennakointijaosto on uusi avaus neuvoston kokonaisuudessa. Ennakointijaoston tehtävänä on puheenjohtaja Sinuhe Wallinheimon johdolla valmistella liikuntaneuvostolle liikuntakulttuuria käsittelevä tulevaisuusstrategia. Strategian taustoittaminen edellyttää liikuntakulttuuria kuvaavan tietopohjan kokonaisvaltaista analyysiä suhteessa globaaleihin ja yhteiskunnallisiin muutostekijöihin. Palaamme teemaan pian!

 

Kansanedustaja Hanna Kososen puheenjohtama yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto tehtävänä on tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikkumis- ja toimimisesteisten liikuntaa sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta koskevista asioista. Jaosto tulee laatimaan seuranta- ja arviointisuunnitelman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten eri ulottuvuudet huomioiden. Työ on käynnistynyt kattavalla taustaselvityksellä ja päässyt sitä myöden vauhtiin.

 

Jatkossa käytössämme tulee olemaan entistä vahvempi ymmärrys ja tietopohja eri-ikäisten liikunnasta ja fyysisestä toimintakyvystä. Move! (http://www.edu.fi/move) on valtakunnallinen perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. Sen keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Move-järjestelmään on kehitetty mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa perusopetuksen oppilaiden fyysisen toimintakyvyn tilasta. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Tietoa hyödynnetään mm. 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtävien laajojen terveystarkastusten yhteydessä.  Opetushallitus on kirjannut Move-mittaukset määräyksenä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka astuvat voimaan 1.8.2016 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto ja opetushallitus ovat 31.10.2013 sopineet Move!-seurantajärjestelmän hallinnoinnista. Valtion liikuntaneuvosto tulee julkaisemaan Hilma-ilmoituskanavassa avoimen kilpailutuksen järjestelmän toteuttamisesta lähipäivinä.

 

Valtion liikuntaneuvosto antoi 9.3.2016 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista sekä avustuskelpoisuudesta vuotta 2016 koskien. Ministeriö vastaa lopullisista päätöksistä ja asian loppuunsaattamisesta. Nykyinen neuvosto käsitteli avustuskokonaisuutta ensimmäistä kertaa. Neuvoston keskeisin viesti jatkon suhteen on kehittää avustustoimintaa yhteistyössä ministeriön kanssa. Tarkoituksena on välittömästi käynnistää toimet, joiden keskiössä ovat järjestöryhmittäisten avustuskriteereiden määrittely ja täsmentäminen sekä painokertoimien hahmottaminen. Myös kansanterveysjärjestöjen avustamisen osalta tulee päästä nykyistä selkeämpään kokonaisuuteen.


Tapio Korjus

puheenjohtaja

valtion liikuntaneuvosto


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiTulosta
Ajankohtaista

26.3.2018 VLN:n näkemyksiä OKM:n tulevaisuuskatsauksen valmisteluun

Suomi on kansainvälisten vertailujen valossa yksi maailman turvallisimmista, vauraimmista, edistyksellisimmistä ja vakaimmista yhteiskunnista. Viimeaikaiset selvitykset ja asiantuntijalausunnot osoittavat kuitenkin, että globaali muutos, eriytyvät yksilölliset tarpeet ja ratkottavien ongelmien monimutkaisuus haastavat valtionhallintoa uudistamaan toimintatapojaan. Muutos on välttämätöntä tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu julkisen talouden näkökulmasta haastavampaan suuntaan.

Lue lisää

16.3.2018 Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tuloksellisuus ja vaikutukset arvioidaan

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Nordic Healthcare Groupin (NHG) johtama konsortio.

Lue lisää

7.3.2018 Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää varhaiskasvatuslakiuudistusta yhtenä keskeisimmistä valtionohjauskeinoista parantaa lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä, hyvinvointia ja terveyttä. Varhaislapsuus on elämänvaihe, jonka aikana luodaan perusta lapsen lyhyen ja pitkän aikavälin kehitykselle niin sosiaalisesti, kognitiivisesti kuin myös terveellisiin elintapoihin liittyen. Valtaosa lapsen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista valinnoista tapahtuu perheissä. Toiseksi ratkaisevaa on laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan järjestäminen. Varhaiskasvatus saavuttaa keskeisen osan ikäluokasta: vuonna 2016 varhaiskasvatuksessa oli kaikkiaan 243 946 lasta. Määrä vastaa noin 68 prosenttia väestön 1–6-vuotiaista lapsista. EU:ssa varhaiskasvatuksen merkitys on nähty ennen kaikkea tasa-arvoista koulutusta edistävänä, syrjäytymistä ehkäisevänä ja osallistavana tekijänä. Erityinen merkitys varhaiskasvatuksella on sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville lapsille.

Lue lisää